โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ตำบล พรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001 โทร. 037-316615, 037-393055 โทรสาร. 037316615