โครงงานวิทยาศาสตร์
 
โครงงานของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
 
โครงงานร่วมชมกิจกรรมโครงการ Crimson Viter
 
โครงงานนักเรียนสายศิลป์กับโครงงานวิทยาศาสตร์
 
โครงงานสาธิตการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับคณะครู
 
โครงงานภาพสร้างสรรค์ภาวะโลกร้อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ตำบล พรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001 โทร. 037-316615, 037-393055 โทรสาร. 037316615