สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้อมส้วมนักเรียนชาย
 
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป
 
ตัวอย่าง tor ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ตำบล พรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001 โทร. 037-316615, 037-393055 โทรสาร. 037316615